ជំនាញធ្វើនំ និងបង្អែម អាស៊ី និងអឺរ៉ុប ភាគ 11 នាថ្ងៃទី 18/05/2022