ដុតនំ III

ការសិក្សាតាមជំនាញតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស

ប្រភេទ ជំនួប + Live Stream
ចាប់ផ្តើមសិក្សា, 03-06-2022

ព័ត៌មានសិក្សា

សិក្សាផ្ទាល់ និងអនឡាញ

រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ (រយៈពេល២០សប្តាហ៍)

ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
វេលាម៉ោង 9:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក និង 3:00 ដល់ 5:00 រសៀល

អ្វីដែលយើងនឹងសិក្សា :

 • Assess leather upholstery to be cleaned
 • Select appropriate equipment and chemicals
 • Prepare work site
 • Clean upholstery
 • Tidy work site
 • Clean, check and store equipment and chemicals
 • Assess fabric upholstery to be cleaned
 • Select appropriate equipment and chemicals
 • Prepare work site
 • Clean upholstery
 • Tidy work site
 • Clean, check and store equipment and chemicals
 • Assess glass areas to be cleaned
 • Select appropriate equipment and chemicals
 • Prepare work site
 • Clean glass areas
 • Tidy work site
 • Clean, check and store equipment and chemicals
 • Assess ceilings, surfaces and fittings areas to be cleaned
 • Select appropriate equipment and chemicals
 • Prepare work site
 • Clean ceilings, surfaces and fittings
 • Tidy work site
 • Clean, check and store equipment and chemicals
 • Assess wet areas to be cleaned
 • Select appropriate equipment and chemicals
 • Prepare work site
 • Clean wet areas
 • Tidy work site
 • Clean, check and store equipment and chemicals
 • Assess area to be pressure washed
 • Select appropriate equipment and chemicals
 • Prepare work site
 • Clean areas using pressure washer
 • Tidy work site
 • Clean, check and store equipment and chemicals
 • Assess high level areas to be cleaned
 • Select appropriate equipment and chemicals
 • Prepare work site
 • Clean high level areas
 • Tidy work site
 • Clean, check and store equipment and chemicals

តម្រូវការ

 • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
 • តម្រូវការអ៊ីនធឺណែត