គ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន

ការសិក្សាតាមជំនាញតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស

ប្រភេទ ជំនួប + Live Stream
ចាប់ផ្តើមសិក្សា, 06-08-2022

ព័ត៌មានសិក្សា

សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ វេលាម៉ោង 9:00 នាទី
ជួបជាមួយគ្រូ​បរទេស ត្រូវការភាសាអង់គ្លេស
(ចាប់ផ្តើមសិក្សានៅខែសីហា)

តម្រូវការ

  • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
  • តម្រូវការអ៊ីនធឺណែត