ដៃគូរសហការណ៍

ខាងក្រោមនេះ ជាការចុះបញ្ជីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបណ្តុះបណ្តាលរបស់ ស្ថាប័ននីមួយៗ និងអ្នកជំនាញទេសចរណ៍ផ្ទាល់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាព បណ្តុះបណ្តាល វាយតម្លៃ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព។ ធាតុចូលរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ជាទិន្នន័យសំខាន់សម្រាប់ភ្ជាប់ប្រវត្តិសិក្សារបស់អ្នកជំនាញម្នាក់ៗ ហើយក៏ជាទិន្នន័យមួយផ្នែកធំក្នុងការជួយដល់ស្ថាប័នជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រង វាយតម្លៃ ជាពិសេសជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអ្នកជំនាញទេសចរណ៍ទូទាំងប្រទេស។

មន្ទីរ*

ស្ថាប័ន​ចំនុះ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ទាំង​ថ្នាក់ជាតិ និង​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ ដែល​បាន​បណ្តុះ​​បណ្តាល​​ជំនាញ​វិជ្ជា​ជីវៈ​ទេសចរណ៍ដល់​អ្នក​ជំនាញ

ពិនិត្យ

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល*

សាលា វិទ្យាស្ថាន មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះបណ្តាល ដែល​បាន​​ចុះ​បញ្ជី​ជាមួយ​ក្រសូង​ទេសចរណ៍.

ពិនិត្យ

មជ្ឈមណ្ឌលវាយតម្លៃ *

មជ្ឈមណ្ឌល​វាយតម្លៃ ដែល​បាន​​ចុះ​បញ្ជី​ជាមួយ​ក្រសូង​ទេសចរណ៍.

ពិនិត្យ

ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ *

អង្គការក្នុង និង ក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុង​ប្រទេស ដែលផ្តល់នូវ​ការបណ្តុះ​​បណ្តាល​​ជំនាញ​ទេសចរណ៍​​ដល់​​អ្នក​​ធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

ពិនិត្យ

អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ *

សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន មណ្ឌល​កម្សាន្ត ប្រតិបត្តករទេសចរណ៍... ដែល​ជា​ស្ថាប័ន​បំរើ​សេវាកម្ម​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍

ចូលរួមសហការ

បុគ្គលិកជំនាញក្នុងិវស័ទេសចរណ៍ *

អ្នកជំនាញ​បំរើ​សេវាកម្ម​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍

ចូលរួមសហការ

ចំណាំ :ស្ថាប័ន ឬ បុគ្គលផ្ទាល់ គឺអាចបង្កើតបានតែ ១ គណនីប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះប្រសិនភ្លេចលេខសម្ងាត់សូមទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មកកាន់លេខទូរសព្ទអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ ។ ជាពិសេសសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យរបស់ស្ថាប័នផ្ទាល់ និងបុគ្គលផ្ទាល់ យ៉ាងយូរ ៦ខែម្តង ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់បុគ្គលផ្ទាល់និងស្ថាប័នផង និងជាធាតុចូលដល់ការវិភាគដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផង។ សូមអរគុណ!