អនុវត្ត​ការងារ​ស្រប​តាម​នីតិវិធី​អនាម័យ​នៅ​កន្លែង​ការងារ
កាលបដិច្ឆេទ​ចាប់ផ្តើម 07-09-2020
អាចសិក្សាគ្រប់ពេលវេលា
កូដ : S-13

បច្ចុប្បន្នភាព: 2021-09-23 21:33:57
11 Lessons N សប្តាហ៍ ភាសាខ្មែរ
សិក្សាបាន 0%
មាតិកាសិក្សា :
 • Identify relevant workplace hygiene procedures that need to be adhered to
 • Identify enterprise standards and legislated requirements that apply to relevant workplace hygiene procedure
 • Follow workplace hygiene procedures in accordance with enterprise standards and legislated requirements
 • Receive, handle and store all food items according to enterprise standards and legislated requirements
 • Prepare, serve and store food in compliance with enterprise standards and legislated requirements
 • Clean food-related items, utensils and areas in compliance with enterprise standards and legislated requirements
 • Identify potential food, personal, environmental and other risks in the workplace promptly
 • Take action to minimise or remove the risk of food contamination within the scope of individual responsibility
 • Handle and dispose of food waste and rubbish in compliance with enterprise standards and legislated requirements
 • Identify the enterprise standards and legislated requirements that apply to personal practices and presentation for food handling staff
 • Follow enterprise standards and legislated requirements that apply personal practices and presentation for food handling staff
អនុវត្ត​នីតិវិធី​សុខភាព និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​អាជីព
កាលបដិច្ឆេទ​ចាប់ផ្តើម 07-09-2020
អាចសិក្សាគ្រប់ពេលវេលា
កូដ : S-12

បច្ចុប្បន្នភាព: 2021-09-23 21:33:48
9 Lessons N សប្តាហ៍ ភាសាខ្មែរ
សិក្សាបាន 0%
មាតិកាសិក្សា :
 • Explain relevant health and safety information, including enterprise specific details, accurately and clearly to staff
 • Make health and safety information accessible to staff
 • Identify and report workplace hazards and risks promptly by maintaining close contact with day to day workplace operations
 • Implement and monitor risk control procedures in accordance with enterprise and legal requirements
 • Evaluate and adjust risk control procedures as required
 • Identify health and safety training needs through regular workplace monitoring
 • Arrange training interventions as appropriate on a timely basis
 • Complete records accurately in accordance with enterprise and legal requirements
 • Aggregate information and data from work area records are used to identify hazards and monitor risk control procedures in work area
សម្អាត​បរិវេណ និង​ឧបករណ៍
កាលបដិច្ឆេទ​ចាប់ផ្តើម 07-09-2020
អាចសិក្សាគ្រប់ពេលវេលា
កូដ : S-10

បច្ចុប្បន្នភាព: 2021-09-23 21:33:40
42 Lessons N សប្តាហ៍ ភាសាខ្មែរ
សិក្សាបាន 0%
មាតិកាសិក្សា :
 • Assess leather upholstery to be cleaned
 • Select appropriate equipment and chemicals
 • Prepare work site
 • Clean upholstery
 • Tidy work site
 • Clean, check and store equipment and chemicals
 • Assess fabric upholstery to be cleaned
 • Select appropriate equipment and chemicals
 • Prepare work site
 • Clean upholstery
 • Tidy work site
 • Clean, check and store equipment and chemicals
 • Assess glass areas to be cleaned
 • Select appropriate equipment and chemicals
 • Prepare work site
 • Clean glass areas
 • Tidy work site
 • Clean, check and store equipment and chemicals
 • Assess ceilings, surfaces and fittings areas to be cleaned
 • Select appropriate equipment and chemicals
 • Prepare work site
 • Clean ceilings, surfaces and fittings
 • Tidy work site
 • Clean, check and store equipment and chemicals
 • Assess wet areas to be cleaned
 • Select appropriate equipment and chemicals
 • Prepare work site
 • Clean wet areas
 • Tidy work site
 • Clean, check and store equipment and chemicals
 • Assess area to be pressure washed
 • Select appropriate equipment and chemicals
 • Prepare work site
 • Clean areas using pressure washer
 • Tidy work site
 • Clean, check and store equipment and chemicals
 • Assess high level areas to be cleaned
 • Select appropriate equipment and chemicals
 • Prepare work site
 • Clean high level areas
 • Tidy work site
 • Clean, check and store equipment and chemicals