ការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

SM
ផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ

1 Courses

  • ប្រធានផ្នែក (N)
  • ជំនួយការប្រធានផ្នែក (N)
  • បុគ្គលិកផ្សព្ធផ្សាយ និងលក់ (N)
លេខកូដ មុខរបរ ផ្នែក ចាប់ផ្តើម ផុតកំណត់