ការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

FO
ផ្នែកការិយាល័យជួរមុខ
 • អ្នកគ្រប់គ្រង (9)
 • អ្នកចាត់ការ (2)
 • បុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវ (7)
 • បុគ្គលិកទទួលទូរស័ព្ទ (0)
 • អ្នកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ភ្ញៀវ (1)
RP
ផ្នែកអាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ
 • នាយកគ្រប់គ្រង (5)
 • អ្នកចាត់ការកន្លែងលក់ (0)
 • ប្រធានបុគ្គលិកបម្រើ (1)
 • បុគ្គលិកលាយភេសជ្ជៈ (3)
 • បុគ្គលិកបម្រើ (6)
FP
ផ្នែកផលិតម្ហូបអាហារ
 • នាយចុងភៅ (1)
 • មេរងចុងភៅ (0)
 • មេចុងភៅគ្រប់គ្រងលើការចម្អិន (2)
 • មេចុងភៅចម្អិនអាហារតាមផ្នែក (1)
 • ជំនួយការធ្វើបង្អែម (0)
 • អ្នកធ្វើនំ (0)
 • អ្នករៀបចំសាច់ និងបន្លែ (0)
H
ផ្នែកគេហកិច្ច
 • ប្រធានផ្នែក (0)
 • អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបោកគក់ (1)
 • អ្នកចាត់ការសំអាតតាមជាន់ (0)
 • បុគ្គលិកបោកអ៊ុត (0)
 • អ្នកថែទាំតាមបន្ទប់ (2)

ប្រតិបត្តិការងារចុងក្រោយ

លេខកូដ មុខរបរ ផ្នែក ចាប់ផ្តើម ផុតកំណត់
41 Front office manager 2 posts ការិយាល័យជួរមុខ 19-Jan-2023 19-Feb-2023 បង្ហាញ
40 អ្នកទទួលភ្ញៀវ ការិយាល័យជួរមុខ 26-Aug-2022 26-Aug-2022 បង្ហាញ
39 អ្នករត់តុសាកល្បង អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 25-Aug-2022 24-Sep-2022 បង្ហាញ
38 បុគ្គលិកផ្នែកលក់ អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
37 អនុប្រធានក្រុមផ្នែកសេវាកម្ម អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
36 លេខាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
35 អ្នកគ្រប់គ្រងថ្លៃដើម អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
34 Restaurant General Manager (TOPAZ) អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
33 ជំនួយការចុងភៅកំរិត៣ ការិយាល័យជួរមុខ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
32 ជំនួយការចុងភៅកំរិត២ ការិយាល័យជួរមុខ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
31 បុគ្គលិកផ្នែកលើកម្ហូប អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
30 បុគ្គលិកផ្នែកកម្ម៉ង់ម្ហូប អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
29 Front Office Supervisor at LONGBAY HOTEL ការិយាល័យជួរមុខ 01-May-2022 31-May-2022 បង្ហាញ
28 Front Office Officer / Guest Relationship Officer at HGB Group Co,. Ltd ការិយាល័យជួរមុខ 01-May-2022 31-May-2022 បង្ហាញ
27 Front Office Associate (Afternoon) at Luxcity Hotel & Apartment ការិយាល័យជួរមុខ 01-May-2022 31-May-2022 បង្ហាញ
26 Front Office Receptionist at SUNWAY HOTEL PHNOM PENH ការិយាល័យជួរមុខ 19-Apr-2022 19-May-2022 បង្ហាញ
25 MARKETING & COMMUNICATIONS MANAGER ការិយាល័យជួរមុខ 27-Apr-2022 21-Apr-2022 បង្ហាញ
24 ENGINEERING ADMINISTRATION ការិយាល័យជួរមុខ 27-Apr-2022 21-May-2022 បង្ហាញ
23 Pastry & Bakery School Director ផលិតម្ហូបអាហារ 27-Apr-2022 20-May-2022 បង្ហាញ
22 អ្នកបើក រម៉កកង់បី ការិយាល័យជួរមុខ 06-Apr-2022 05-May-2022 បង្ហាញ
21 Coffee Shop អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 06-Apr-2022 05-May-2022 បង្ហាញ
20 Front Desk_Night Audit ការិយាល័យជួរមុខ 06-Apr-2022 05-May-2022 បង្ហាញ
19 Admin Laundry គេហកិច្ច 30-Nov--0001 30-Nov--0001 បង្ហាញ
18 Car Park Supervisor ការិយាល័យជួរមុខ 06-Apr-2022 05-May-2022 បង្ហាញ
17 អ្នករៀបចំបន្ទប់ (Housekeeping Attendant) គេហកិច្ច 06-Apr-2022 04-May-2022 បង្ហាញ
16 Bartender អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 09-Mar-2022 07-Apr-2022 បង្ហាញ
15 Housekeeping ការិយាល័យជួរមុខ 09-Mar-2022 13-Mar-2022 បង្ហាញ
14 Resort Manager ការិយាល័យជួរមុខ 22-Feb-2022 10-Apr-2022 បង្ហាញ
13 Front Desk Associate ការិយាល័យជួរមុខ 22-Feb-2022 09-Mar-2022 បង្ហាញ
12 ចុងភៅ (Commis) ផលិតម្ហូបអាហារ 22-Feb-2022 20-Mar-2022 បង្ហាញ
11 Account Manager_Province Phnom Penh, Kampong Cham, Koh Kong ការិយាល័យជួរមុខ 22-Feb-2022 18-Mar-2022 បង្ហាញ
10 ផ្នែក គិតលុយ (3នាក់/ប្រុសឬស្រី) ភ្នំពេញ-បន្ទាន់ ការិយាល័យជួរមុខ 22-Feb-2022 18-Mar-2022 បង្ហាញ
9 អ្នក រត់តុ ឬបម្រើភ្ញៀវ (៥នាក់)បន្ទាន់ ភ្នំពេញ អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 22-Feb-2022 18-Mar-2022 បង្ហាញ
8 Housekeeping គេហកិច្ច 17-Feb-2022 13-Mar-2022 បង្ហាញ
7 Restaurant / Cafe Manager ($400 - $500) អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 01-Feb-2022 28-Feb-2022 បង្ហាញ
6 Restaurant Manager ($400-$500) Toul Kork អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 01-Feb-2022 28-Feb-2022 បង្ហាញ
5 Receptionist and Admin ការិយាល័យជួរមុខ 01-Feb-2022 28-Feb-2022 បង្ហាញ
4 Commis Chef ចុងភៅអឺរ៉ុប កម្រិត១ ផលិតម្ហូបអាហារ 01-Feb-2022 28-Feb-2022 បង្ហាញ
3 Barista Team Leader អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 01-Feb-2022 28-Feb-2022 បង្ហាញ
2 Japanese Chef ផលិតម្ហូបអាហារ 01-Feb-2022 28-Feb-2022 បង្ហាញ
1 WAITRESS អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 01-Feb-2022 28-Feb-2022 បង្ហាញ