អ្នក រត់តុ ឬបម្រើភ្ញៀវ (៥នាក់)បន្ទាន់ ភ្នំពេញ

ព័ត៌មាន
ចំនួនជ្រើសរើស 5 នាក់ បទពិសោធន៍ មិនចាំបាច់
ប្រាក់បៀវត្សន៍ ចចារ ផ្នែក បុគ្គលិកបម្រើ
ម៉ោងធ្វើការ Full Time កម្រឹត អ្នកហាត់ការ
សេចក្តីអធិប្បាយ :
តម្រូវការ :
- បញ្ចប់ត្រឹមថ្នាក់ទី៥ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន
- មានភាពរហ័សរហួនជាការស្រេចមិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៍ច្រើនឡើយ
- យកឬមានតែភាពស្មោះត្រង់ ខ្នះខ្នែង ព្យាយាមជាការស្រេច
- មិនប្រកាន់ការងារ តូចធំ ខ្ពស់ទាបឡើយ
- មិនមានចរិតរឹងរួស ជាការស្រេច
- ដាក់ចិត្ត កាយ វាចាទន់ភ្លន់ នឹងបន្ទាបខ្លួនក្នុងការងារជាការស្រេចបាច់
*បញ្ជាក់៖ ផ្តល់ជូនប្រាក់ខែប៉ុណ្ណោះ នឹងការឡើងប្រាក់ខែ លុយធីបពីភ្ញៀវប៉ុណ្ណោះ
ការងារនៅទីក្រុងភ្នំពេញ(ការិយាល័យភ្នំពេញ)
ទំនាក់ទំនងមក :
Contact name
LB Hotel
Email
careers.lbhotel@gmail.com
Phone
0977972920
Telegram
0977972920
Address
KohKong, Sakor, Cambodia