ការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

លេខកូដ មុខរបរ ផ្នែក ចាប់ផ្តើម ផុតកំណត់
J-36 លេខាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
J-35 អ្នកគ្រប់គ្រងថ្លៃដើម អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
J-34 Restaurant General Manager (TOPAZ) អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
J-7 Restaurant / Cafe Manager ($400 - $500) អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 01-Feb-2022 28-Feb-2022 បង្ហាញ
J-6 Restaurant Manager ($400-$500) Toul Kork អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 01-Feb-2022 28-Feb-2022 បង្ហាញ