ការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

លេខកូដ មុខរបរ ផ្នែក ចាប់ផ្តើម ផុតកំណត់
J-37 អនុប្រធានក្រុមផ្នែកសេវាកម្ម អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ