ការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

លេខកូដ មុខរបរ ផ្នែក ចាប់ផ្តើម ផុតកំណត់
J-21 Coffee Shop អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 06-Apr-2022 05-May-2022 បង្ហាញ
J-16 Bartender អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 09-Mar-2022 07-Apr-2022 បង្ហាញ
J-3 Barista Team Leader អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 01-Feb-2022 28-Feb-2022 បង្ហាញ