ការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

លេខកូដ មុខរបរ ផ្នែក ចាប់ផ្តើម ផុតកំណត់
J-39 អ្នករត់តុសាកល្បង អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 25-Aug-2022 24-Sep-2022 បង្ហាញ
J-38 បុគ្គលិកផ្នែកលក់ អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
J-31 បុគ្គលិកផ្នែកលើកម្ហូប អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
J-30 បុគ្គលិកផ្នែកកម្ម៉ង់ម្ហូប អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
J-9 អ្នក រត់តុ ឬបម្រើភ្ញៀវ (៥នាក់)បន្ទាន់ ភ្នំពេញ អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 22-Feb-2022 18-Mar-2022 បង្ហាញ
J-1 WAITRESS អាហារដ្ឋាន និងភេសជ្ជៈ 01-Feb-2022 28-Feb-2022 បង្ហាញ