បុគ្គលិកផ្នែកលើកម្ហូប

ព័ត៌មាន
ចំនួនជ្រើសរើស 0 នាក់ បទពិសោធន៍ 1 ឆ្នាំ
ប្រាក់បៀវត្សន៍ ចចារ ផ្នែក បុគ្គលិកបម្រើ
ម៉ោងធ្វើការ Full Time កម្រឹត ជំនាញការ
សេចក្តីអធិប្បាយ :
តម្រូវការ :
ទំនាក់ទំនងមក :
jobs@thaliashospitality.com
016847888|016579555