អ្នករត់តុសាកល្បង

ព័ត៌មាន
ចំនួនជ្រើសរើស 5 នាក់ បទពិសោធន៍ 1 ឆ្នាំ
ប្រាក់បៀវត្សន៍ 100-250 .USD ផ្នែក បុគ្គលិកបម្រើ
ម៉ោងធ្វើការ Full Time កម្រឹត កម្រឹតដំបូង
សេចក្តីអធិប្បាយ :
តម្រូវការ :
ទំនាក់ទំនងមក :